>>
Witaj na stronie Szufnarowej - malowniczo położonej wsi na Pogórzu Strzyżowskim
24 Września 2023 - Niedziela
Szufnarowa
Aktualności
Liczba odwiedzin
2743862
Prace nad budową chodnika przy cmentarzu trwają.

Budowa chodnika przy cmentarzu weszła już w końcową fazę.

 

 

 

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-09-23
*****
Podział funduszu sołeckiego na rok 2024

W dniu 21.09.2023 odbyło się zebranie wiejskie podczas którego dyskutowano o podziale funduszu sołeckiego na rok 2024 który wynosi 61.823.30 zł. 

Zaproponowano poniższy podział funduszu sołeckiego:

- 30.000 zł - zakup kruszywa i korytek na drogi.

-10.000 zł - doposażenie placu zabaw na "górze" 

-10.000 zł - zakup rynien na potrzeby domu ludowego.

-7.000 zł - zakup kosiarki dla Straży.

-3.000 zł - zakup chłodni dla Koła gospodyń wiejskich.

-1.863.30 zł - utrzymanie i opłata domeny strony internetowej sołectwa Szufnarowa.

 

Mieszkańcy 17 głosami ZA oraz 1 wstrzymującym przyjęli powyższy podział funduszu sołeckiego na rok 2024.

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-09-21
*****
Zebranie wiejskie, podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.

Zapraszamy mieszkańców Szufnarowej na zebranie wiejskie o podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 w dniu 21.09.2023r. czwartek o godzinie 18.00 w Domu Ludowym.

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-09-19
*****
110 lat OSP Szufnarowa i medal za szczególne zasługi na rzecz pożarnictwa!

Dnia 16 września jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Szufnarowej obchodziła 110 rocznicę swojego istnienia. Podczas uroczystej mszy został również poświęcony nowy samochód  ratowniczo-gaśniczy tej jednostki. 

"......Bardzo chcieliśmy podziękować wszystkim uczestkom za obecność i pamięć o naszej jednostce. Mieliśmy przyjemność gościć Pana Posła na Sejm RP Krzysztof Sobolewski , a także Pana Posła na Sejm RP, Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego zespołu strażaków i jednocześnie Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie Pana Zbigniewa Chmielowca

Dużym wyróżnieniem było osobiste odznaczenie naszej jednostki przez Senatora Zdzisław Pupa Medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za szczególne zasługi na rzecz pożarnictwa.
Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom, druhom prezesom i naczelnikom z innych jednostek za przyjęcie zaproszeń i udział w dzisiejszej uroczystości.
Dziękujemy zaproszonym gościom:
Podkarpackiemu Komendantowi PSP nadbryg.Andrzejowi Babiec
Powiatowemu Komendantowi PSP w Strzyżowie st.bryg Rafałowi Rutynie
Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Strzyżowie druhowi Łukasz Gątarski
Wójtowi Gminy Wiśniowa Marcinowi Kut, a także wszystkim innym o których serdecznie pamiętamy."
 
*Zródło OSP Szufnarowa Facebook
 
Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-09-17
*****
Trwają prace nad budową chodnika.

Budowa chodnika w Szufnarowej trwa. Jeden odcinek jest już przygotowany do układania kostki. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę przez odcinek gdzie powstaje chodnik.

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-08-25
*****
Masz 25 lat – wykonaj cytologię! Masz 50 lat – wykonaj mammografię! Cytomammobus Fundacji

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-07-13
*****
Przygotowania do budowy chodnika koło cmentarza.

Rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy chodnika - przejścia na cmentarz. Planowo odcinek ten zostanie ukończony do 30 Września 2023 r.

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-07-13
*****
Ankieterzy zapukają do rolników od 1 czerwca

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-06-07
*****
Kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy

Urząd Gminy Wiśniowa informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.2519 t.j.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają
się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na   podstawie   art.   6   ust.   5a   ustawy   z   dnia   13   września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pracownicy Urzędu Gminy Wiśniowa będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wiśniowa oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Ponadto na terenie Gminy rozpoczyna się cykl kontrolny polegający na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Wiśniowa celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków. W roku 2023 przewidywana jest kontrola w zakresie zbiorników bezodpływowych. 

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków),
co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Wiśniowa.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.2519 t.j.), kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-06-03
*****
Nowe ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków od 1 kwietnia 2023

1.Rodzaje, wysokość cen i stawek  opłat:

Wysokość cen za odprowadzane ścieki:

  • Grupa 1 – gospodarstwa domowe – 3,61 zł/m3 netto + 8% vat
  • Grupa 2 – pozostali odbiorcy – 4,84 zł/m3 netto + 8 % vat

Stawka za przyjęcie nieczystości ciekłych dowożonych – 9,0 zł/m3 netto + 8% vat

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-06-03
*****
Harmonogram opłat/wywozu śmieci na rok 2023

Terminy płatności:

I kwartał – 15.03.2023 r.

II kwartał – 15.05.2023 r.

III kwartał – 15.09.2023 r.

IV kwartał – 15.11.2023 r.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami:

odpady segregowane 22,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość*

*zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla kompostujących odpady ulegające biodegradacji, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 2 zł na osobę miesięcznie, od obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-05-15
*****
Chodnik w Szufnarowej

Wkrótce rozpocznie się realizacja budowy chodnika w Szufnarowej. Jako pierwszy powstanie brakujący odcinek 45m przejscia do cmentarza a w drugiel kolejności 900 m od budynku sołeckiego w stronę Wiśniowej. Zakończenie prac przewidywane na Wrzesień 2023. Docelowo projekt przewiduje kontynuację budowy chodnika do stadionu. 

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-05-15
*****
1 marzec 2023

 Przypominamy o obowiązku zapłaty 1 raty/całości  podatków do dnia 15.03.23 (Jeśli podatek za dany rok jest mniejszy niż 100 zł, należy zapłacić całość w terminie płatności pierwszej raty.)

Gdzie można zapłacić podatek:

  • w kasie Urzędu Gminy,
  • przelewem na przydzielony indywidualny numer konta bankowego przekazany w nakazie podatkowym.

Terminy płatności:

Podatek płatny jest w 4 terminach i w 4 ratach:

  1. Rata I do 15 marca,
  2. Rata II do 15 maja,
  3. Rata III do 15 września,
  4. Rata IV do 15 listopada.


Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-05-11
*****
Strona Sołectwa wsi Szufnarowa

Od Lutego 2023 roku dotychczasowa strona "serwis wsi Szufnarowa" prowadzona przez Mateusza Koziarza, zmienia się w stronę "Sołectwa wsi Szufnarowa" finansowaną z budżetu sołeckiego. Informacje na stronie będą umieszczane przez Sylwię Warman email:  sylwia.warman@szufnarowa.eu

Na stronie sołectwa będą umieszczane ogłoszenie i informacje dotyczące wsi Szufnarowa i jej mieszkańców. Docelowo planuje się rozbudowę strony o ogłoszenia lokalne.

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-05-10
*****
Promocja książki poświęcona śp. księdzu Bronisławowi Domino i powstaniu Parafii

W dniu 23 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00 w Domu Kultury w Szufnarowej odbyło się spotkanie promocyjne książki pt. "Z Maryją zwyciężyliśmy. Historia budowy kościoła i tworzenia parafii w Szufnarowej (1970-2020).

Książka ukazuje z jakimi trudnościami musiał się zmagać ówczesny wikariusz parafii w Niewodnej, Bronisław Domino. Dzięki któremu powstała Parafia w Szufnarowej.

Było to podsumowanie zadania pod nazwą „Wydanie publikacji oraz materiałów informacyjnych nt. historii parafii oraz budowy kościoła w Szufnarowej” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. Realizacja zadania sponsorowana była z budżetu Gminy Wiśniowa i Budżetu Województwa Podkarpackiego.

Dodał: Mateusz Koziarz w dniu: 2020-08-25
*****