>>
Witaj na stronie Szufnarowej - malowniczo położonej wsi na Pogórzu Strzyżowskim
25 Kwietnia 2024 - Czwartek
Szufnarowa
Aktualności
Liczba odwiedzin
2779461

Gospodarka

W Szufnarowej jak to na polskiej wsi główną rolę odgrywa rolnictwo, które ma w miarę sprzyjające warunki do rozwoju, we wsi istnieje również tartak, fabryka produkująca woreczki foliowe, oraz 3 sklepy spożywcze - 1 prywatny, a 2 należące do GS.

1. Gleby

Gleby Szufnarowej należą do gleb górskich, słabo lub średnio urodzajnych. Gleby te znajdują się w III i IV klasie bonitacyjnej. Do klasy III należą gleby orne- dobre lub średnio dobre. Są to gleby o wyraźnie gorszych warunkach fizycznych lub chemicznych i noszące oznaki degradacji. Do tej klasy należą gleby brunatne, płowe i bielicowe powstałe na glinach, iłach oraz piaskach. Klasa IV to gleby orne średniej jakości, ale o mniejszych możliwościach wyboru roślin, które mogą być na nich uprawiane. Są one potencjalnie żyzne, ale mało przewiewne, ciężkie do uprawy i wymagające zabiegów melioracyjnych. Do tej klasy gleb należą niektóre gleby szkieletowe np. rędziny jurajskie, gleby fliszu karpackiego i gorsze czarne ziemie.(Kondracki 1980r.)

2.Powierzchnia użytków

Zestawienie powierzchni użytków w miejscowości Szufnarowa.

Użytki Powierzchnia [ha] Powierzchnia [%]
Pola 929.3844 62,09
Pola zadrzewione 0.8900 0,05
Łąki 4.9300 0,32
Pastwiska 105.1909 7,02
Pastwiska zadrzewione 3.9600 0,26
Lasy 310.3705 20,73
Grunty zadrzewione 2.0800 0,13
Sady 16.2300 1,08
Nieużytki 0.9600 0,06
Drogi 54.4322 3,63
Tereny zabudowane 63.4577 4,24
Grunty pod wodami(rzeki, stawy) 4.7100 0,31


Największą powierzchnię zajmują pola uprawne gdyż wieś została zlokalizowana w dolinie rzeki Szufnarówki (łatwy dostęp do wody), natomiast pola zostały wydzielone na zboczach słabo nachylonych i o ekspozycji południowo-wschodniej oraz południowo-zachodniej.

Bardzo ważną cechą jest to, że wierzchowiny wzniesień są prawie płaskie co sprzyja mechanicznej uprawie roli. Posiadają również dogodniejsze oświetlenie w porównaniu z dnem doliny. Obszary te zostały wylesione już w XIX w.
Lasy pozostały tylko na obszarach niedogodnych dla rozwoju rolnictwa, głównie w wąwozach i na stokach o dużej różnicy wysokości względnych.
Duża powierzchnia pastwisk (105,1909 ha) świadczy o tym, iż we wsi hodowla zwierząt ma charakter ekstensywny. Zwierzęta w okresie wiosennym, letnim i wczesnojesiennym przebywają na pastwiskach.
O dużej kulturze rolnej mieszkańców zamieszkujących Szufnarową świadczy mały odsetek nieużytków (0,06% powierzchni użytków rolnych). W regionie nie przyjęły się rośliny energetyczne (wierzba energetyczna) ze względu na zlokalizowanie zabudowań gospodarczych i domostw bezpośrednio przy korycie i w dolinie rzeki.
Szufnarowa na tle całej gminy wyróżnia się dużą powierzchnią użytków rolnych, które stanowią 19,68 % powierzchni użytków rolnych całej gminy. Największa część użytków rolnych (zarówno w gminie jak i w Szufnarowej) stanowią grunty rolne oraz pastwiska. Ze wszystkich użytków rolnych w Szufnarowej, największy udział w porównaniu z gmina mają sady. Stanowią one 21,62 % sadów całej gminy, ponieważ Szufnarowa posiada bardzo dogodne warunki do rozwoju drzew owocowych(przewaga ekspozycji południowej stoków oraz płaskie wierzchowiny). Biorąc pod uwagę lasy i zadrzewienia jest ich dosyć mało w porównaniu z całą gminą i stanowią zaledwie 16,18 %, główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest wykarczowanie lasów pod pola uprawne. Najmniejszą część stanowią grunty pod wodami (5,81%), ponieważ w Szufnarowej nie ma stawów hodowlanych tak jak w innych miejscowościach Gminy Wiśniowa. (929 ha) oraz lasy i zadrzewienia (316 ha). Najmniejszy obszar zajmują łąki i grunty pod wodami (po 5 ha).

3. Uprawy

Do najpowszechniejszych upraw w Szufnarowej należą: pszenica, owies, żyto i jęczmień. Nie uprawia się roślin przemysłowych ponieważ gospodarstwa rolne są małe i rozdrobnione. Na dużą skalę uprawia się truskawki, maliny i porzeczki. Z roślin pastewnych uprawia się dużo kukurydzy na ziarno i pasze dla bydła.

Największa część upraw stanowią zboża (65%) w tym najwięcej jest upraw żyta i owsa. Spowodowane jest to przede wszystkim dużym zapotrzebowaniem gospodarzy, dla których zboże to pasza dla zwierząt. Duży wpływ na dominację zboża wywarły również mało urodzajne gleby brunatne. 1/5 upraw stanowią rośliny pastewne, są to głównie ziemniaki, buraki, a rzadziej kukurydza. Najmniejszy procent stanowi uprawa warzyw (5%), ponieważ nie są one uprawiane na skalę przemysłową. Warzywa wykorzystywane są przez mieszkańców tylko i wyłącznie do własnego użytku. Do najpopularniejszych warzyw uprawianych w Szufnarowej należą: marchew, pietruszka i pomidory.
Sprzedawane płody rolne to najczęściej owoce (truskawki, maliny, porzeczki, aronie).

4. Gospodarstwa rolne

Szufnarowa jest typową wsią regionu południowo-wschodniego Polski, w której spotyka się wyłącznie gospodarstwa rodzinne. Charakteryzują się one małą powierzchnią i rozdrobnieniem.

Powierzchnia gospodarstw rolnych na tle Gminy Wiśniowa

Liczba działek rolnych o powierzchni do 1 ha w Gminie Wiśniowa

Miejscowość Liczba działek
Jaszczurowa 41
Jazowa 76
Kalembina 84
Kozłówek 75
Kożuchów 87
Markuszowa 92
Niewodna 112
Oparówka 36
Pstrągówka 119
Różanka 137
Szufnarowa 262
Tułkowice 63
Wiśniowa 375

 

Wielkość działek rolnych.

Działki rolne w Szufnarowej w większości mają małą powierzchnię. Rolnictwo nie jest nastawione na sprzedaż płodów rolnych. Wszyscy gospodarze we wsi we własnym zakresie zużywają plony i nie produkują znacznych nadwyżek żywności.
Większość działek rolnych w Szufnarowej ma małą powierzchnię. Najwięcej jest działek o powierzchni 1-2 ha (61,19%) oraz działek 2-5 ha (32,5%). Rozdrobnienie to nie sprzyja rozwojowi rolnictwa, ponieważ plon z tak małych powierzchni nie jest duży. Również dopłaty z UE, o które mogą ubiegać się rolnicy nie są duże dla tak małych obszarów. Niemożliwa jest uprawa roślin przemysłowych (np. buraków cukrowych),ponieważ na tak małym terenie nie jest to opłacalne. We wsi są jedynie 3 gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 15 ha, jednak są to gospodarstwa będące na etapie rozwoju.
Wśród gruntów ornych dominuje grupa IV a (374,2258 ha) , świadczy to min. o tym, że gleby w Szufnarowej są mało urodzajne i nie sprzyjają uprawie takich roślin jak pszenica czy buraki cukrowe. Również łąki i pastwiska w większości (66,27%) zajmują gleby należące do IV klasy bonitacyjnej. W profilu glebowym bardzo małą część stanowi poziom próchnicy co powoduje niskie stężenie składników mineralnych, a tym samym niską urodzajność gleby.